Dane osobowe

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZGODNY Z WYMOGAMI ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) (Podstawa prawna – art. 6, art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.).

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy o sposobach przetwarzania i ochrony danych osobowych.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest firma Arkadia s.c. Centrum Ogrodzeń R.Łukaszewski, A.Zajda, G.Łukaszewski z siedzibą w Szczecinie, przy ul.Świerczewskiej 5.


PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Zbierane dane osobowe są adekwatne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych. Przetwarzamy dane osobowe w związku ze sprzedażą i zakupem produktów, świadczeniem usług montażowych, serwisowych i transportowych, rekrutacją pracowników i prowadzeniem przedsiębiorstwa.

1.Dane związane ze sprzedażą i zakupem produktów

Jesteśmy dystrybutorem ogrodzeń, bram garażowych i automatyki domowej oraz wszelkich produktów związanych z branżą, współpracujemy z innymi producentami lub dystrybutorami.
Podmioty, których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące.
Przetwarzane dane: imiona, nazwiska, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne (np.: PESEL, nr dowodu osobistego). Jeżeli sprzedaż odbywa się z transportem dodatkowo numery rejestracyjne, numer dowodu osobistego lub paszportu kierowcy, a także numer prawa jazdy kierowcy.

  Podstawa i cele przetwarzania danych:

 • przygotowanie oferty, zawarcie i wykonanie umowy;
 • wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:
  • przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
  • składanie i rozpatrywanie reklamacji;
  • rozliczenie danin publicznoprawnych;
 • usprawiedliwiony interes prawny:
  • udokumentowanie realizacji transakcji;
  • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
  • marketing bezpośredni;
  • tworzenie zestawień, analiz i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, na potrzeby wewnętrzne;
  • weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;
  • archiwizacja.

2.Dane związane ze świadczeniem usług montażowych, serwisowych i transportowych

Świadczymy usługi montażowe, serwisowe i transportowe.
Podmioty, których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące.
Przetwarzane dane: imiona, nazwiska, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne, numery rejestracyjne, numer dowodu osobistego lub paszportu kierowcy, a także numer prawa jazdy kierowcy.

  Podstawa i cele przetwarzania danych:

 • przygotowanie oferty, zawarcie i wykonanie umowy;
 • wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:
  • przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
  • składanie i rozpatrywanie reklamacji;
  • rozliczenie danin publicznoprawnych;
 • usprawiedliwiony interes prawny:
  • udokumentowanie realizacji transakcji;
  • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
  • marketing bezpośredni;
  • tworzenie zestawień, analiz i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, na potrzeby wewnętrzne;
  • weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;
  • archiwizacja.

3.Dane związane z rekrutacją

Prowadzimy rekrutację pracowników oraz współpracowników.
Podmioty, których dane dotyczą: osoby ubiegające się o zatrudnienie.
Przetwarzane dane: dane osobowe udostępnione przez osobę rekrutowaną lub firmę rekrutacyjną, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, dane adresowe, dane o wykształceniu, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, uprawnienia zawodowe. Dane osobowe w ramach procesu rekrutacji pozyskiwane są na podstawie udzielonej zgody. Osoba, która udzieliła zgodę ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

  Podstawa i cele przetwarzania danych:

 • zgoda;
 • przygotowanie oferty, zawarcie i wykonanie umowy;
 • wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:
  • przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
  • rozliczenie danin publicznoprawnych;
 • usprawiedliwiony interes prawny:
  • rekrutacja;
  • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
  • tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby własne;
  • weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;
  • archiwizacja.

4.Dane związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa

Przetwarzamy dane osobowe w ramach codziennej obsługi przedsiębiorstwa.
Podmioty, których dane dotyczą: podmioty, kontaktujące się z firmą, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące, osoby przebywające na naszych terenach oraz budynkach w związku z monitoringiem wizyjnym.
Przetwarzane dane: imię i nazwisko osoby, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, dane rejestrowe i ewidencyjne, nr rejestracyjne pojazdów wjeżdżających na teren, a także obraz monitoringu wizyjnego.

  Podstawa i cele przetwarzania danych:

 • przygotowanie oferty, zawarcie i wykonanie umowy;
 • wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:
  • przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
  • składanie i rozpatrywanie reklamacji;
  • rozliczenie danin publicznoprawnych;
 • usprawiedliwiony interes prawny:
  • udokumentowanie czynności;
  • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
  • marketing bezpośredni;
  • tworzenie zestawień, analiz i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, na potrzeby wewnętrzne;
  • weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;
  • archiwizacja.
  • zapobieganie i wykrywanie przestępstwo.

POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł (np. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)


RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy wyłącznie ogólne dane osobowe, głównie dane teleadresowe w celach komunikacji (na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO). Podanie danych wynika z potrzeby szybkiego kontaktu, a nie podanie ich ogranicza kontakt do tradycyjnego za pośrednictwem poczty lub kuriera. Nie pozyskujemy szczególnych danych osobowych oraz nie przetwarzamy danych dzieci.


BRAK OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, stanowić może jednakże warunek zawarcia umowy.


ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z prawem, dane klientów możemy przekazywać innym instytucjom, aby zawierać i wykonywać umowy z klientami oraz realizować ustawowe obowiązki. Przetwarzane dane osobowe, w tym przez osoby upoważnione, możemy przekazać:

 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:
  • podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach;
  • podwykonawcom;
  • podmiotom świadczącym usługi rachunkowe a także doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, pomoc prawną, podatkową – działającym na nasze zlecenie;
 • innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu, m.in.:
  • inne strony transakcji;
  • firmy transportowe;
  • spedytorzy;
  • operatorzy pocztowi i kurierzy;
  • banki;
  • podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego nie moglibyśmy osiągnąć w inny sposób. Przetwarzamy dane przez czas niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. Po zakończeniu go, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, dane osobowe usuwane są po upływie 10 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowano cel przetwarzania danych.


  SPRZECIW NA MARKETING BEZPOŚREDNI

  Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego przysługuje sprzeciw na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych, który może zgłosić na adres mailowy: daneosobowe@centrumogrodzen.pl lub listownie na adres podany poniżej.


  ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

  Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy profilowania tych danych.


  PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

  W razie konieczności zawarcia transakcji z kontrahentem spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) może nastąpić konieczność przekazania danych osobowych poza obszar EOG. Możemy przekazać dane kierowców lub pracowników podmiotów uczestniczących w transakcji. Co do zasady, przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie standardowych klauzul umownych, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską.


  OCHRONA PRYWATNOŚCI I ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

  Posiadane dane osobowe zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie. Chronimy dane przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.


  UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

  Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

  • sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;
  • usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;
  • dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;
  • przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.

  Chcąc skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres email: daneosobowe@centrumogrodzen.pl lub listownie na adres siedziby podany poniżej.
  Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, możemy zażądać dodatkowej identyfikacji osoby, której dane dotyczą lub dodatkowych informacji.
  Możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych praw wynika z obowiązujących przepisów prawa np. zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.


  SKARGA DO ORGANU NADZORU

  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jej danych osobowych w sposób wskazany pod adresem www.giodo.gov.pl.


  KONTAKT I INFORMACJE

  Nazwa firmy: Arkadia s.c. Centrum Ogrodzeń R.Łukaszewski, A.Zajda, G.Łukaszewski.
  Siedziba: ul.Świerczewska 5, 71-066 Szczecin.
  Telefon: 91 453 14 06. Telefaks: 91 452 30 38.
  NIP: 852-18-77-684.
  Wszelkie pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować na email: daneosobowe@centrumogrodzen.pl.